Програми и проекти

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-2.001-0472

„Повишаване на производствения капацитет в предприятие „Дуситекс“ ООД“

Проектът се реализира с финансов]ата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“

Наименование на процедурата: Подобряване на производствения капацитет в МСП

Кратко описание на проекта: Като специализиран производител и дистрибутор на богата гама от текстилни интериорни изделия, които осигуряват комфорт и пълноценен сън, „Дуситекс“ ООД подема инициатива за поддържане на конкурентоспособност, осигуряване на растеж и устойчивост на националния и европейския пазар. В качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП, фирмата ще закупи и внедри в производствения процес нови машини и оборудване за производство на матраци, възглавници и изделия за сън. Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на предприятието и увеличение на експортния баланс. В рамките на 12 месеца се предвижда цялостна модернизация на производствените мощности в стопанисвания от предприятието производствен цех. Новите машини и системи се отличават с висока степен на електронно управление, което следва да осигури положителни изменения по отношение на:

1) Обем и качество на произвежданата продукция;

2) Диверсификация в асортимента;

3) Модернизация на производствения цикъл;

4) Увеличаване на експортния потенциал и пазарна експанзия;

5) Повишаване на ресурсната ефективност и производителността на труда.

 

Благодарение на отпуснатите средства от програмата и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, дружеството очаква:

Повишаване равнището на технологично развитие във фирмата
Повишаване на качеството и конкурентоспособността на продукцията
Осигуряване на производствен и икономическия растеж, устойчивост на предприятието
Подобряване на продуктовото портфолио на фирмата и изработване на висококачествени продукти за спокоен и здравословен сън
Утвърждаване на имиджа на „Дуситекс“ ООД като предприятие с отговорно поведение към природата и хората.

Обща стойност на допустимите разходи: 713 797.32 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 499 658.12 лв.

Проект: BG16RFOP002-6.002-0082

BG16RFOPOO2-6.002-0082
Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.
ОП "Иновации и конкурентноспособност"2014-2020.

Dusitex - Финансиране

Група DUVATEX - ABZ - DUSITEX

матраци - детски матраци - възглавници - топ матраци - завивки - протектори